Date XD : วันที่ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล Symbol : ชื่อหุ้น
Price : ราคา Type Dividend : ประเภทการจ่ายปันผล
Yield : เงินปันผลต่อหุ้นหรืออัตราเงินปันผลตอบแทน Date Dividend : วันที่จ่ายปันผล
Operation Period : ระยะเวลา Share : จำนวนหุ้น

หุ้นปันผล

00123456
Symbol Type Dividend Date Dividend Operation Period Share
25 ก.พ. 2562 25 ก.พ. 2562 PICO 15.00 Bath 6.64 26 ก.พ. 2562 0.30 -
13 ก.พ. 2562 13 ก.พ. 2562 GCAP 12.00 Bath 6.78 14 ก.พ. 2562 0.15 -
12 ก.พ. 2562 12 ก.พ. 2562 PTTEP 11.00 Bath 4.12 13 ก.พ. 2562 3.25 -
SIRIP 1.00 Bath 5.19 - 0.1382 -
CPNCG 1.00 Bath 6.39 - 0.2204 -
CRYSTAL 1.00 Bath 5.05 - 0.048 -
DIF 1.00 Bath 5.84 - 0.26 -
OSP 28.00 Bath 2.58 13 ก.พ. 2562 0.30 -
POPF 1.00 Bath 7.54 - 0.2843 -
PPF 1.00 Bath 6.09 - 0.1743 -
11 ก.พ. 2562 11 ก.พ. 2562 WHABT 27.00 Bath 5.51 - 0.1325 -
08 ก.พ. 2562 08 ก.พ. 2562 TAPAC 22.00 Bath 1.82 11 ก.พ. 2562 0.11 -
07 ก.พ. 2562 07 ก.พ. 2562 IRC 28.00 Bath 4.79 8 ก.พ. 2562 0.8965 -
METCO 22.00 Bath 7.24 8 ก.พ. 2562 13.00 -
01 ก.พ. 2562 01 ก.พ. 2562 KTIS 18.00 Bath 3.23 4 ก.พ. 2562 0.06 -
; ;